Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze sekce - Humpolec 27.11.2011

16. 12. 2011

Zápis ze schůze sekce anglického kokršpaněla při KCHLS uskutečněné dne 27.11.2011 v Humpolci

 

Přítomno:  17 členů sekce  AC dle prezenční listiny

Omluveni: Martin Petráň, Ing. Kateřina Indrová, JUDr. Marek Kocáb, Ing. Jarmila Jindřichovská, Mgr. Ivica + Otakar Klepšovi, Ing. Šimeček, manželé Koneční, MUDr. Sochová

 

Schůzi sekce zahájila vedoucí sekce Mgr. Lenka Pávková, která přivítala všechny přítomné  a seznámila je s programem jednání, ve kterém navrhla, oproti programu zaslanému všem členům sekce, změnit pořadí navržených bodů, tak, aby nejprve proběhla volba nového vedoucího sekce a teprve po ní by následovala volba delegátů za sekci AC na Konferenci klubu:

 Program schůze:

 

1.      Zahájení

2.      Schválení programu jednání

3.      Kontrola usnesení z předchozí schůze sekce

4.      Zprávy poradců chovu a vedoucí sekce

5.      Volba vedoucího sekce AC

6.      Volba kandidátů na Konferenci KCHLS 2012 za sekci AC (7 delegátů)

7.      Diskuse, různé

8.      Usnesení

9.      Závěr

 

2. Program jednání schůze sekce AC, ve znění a pořadí bodů navrženém vedoucí sekce Lenkou Pávkovou, byl schválen všemi přítomnými členy . 17 hlasů pro.

 

3. Jediným úkolem vyplývajícím z předchozího jednání sekce v Humpolci, bylo zprovoznění nového aktuálního webu sekce. Úkol splněn. Další směřování webu sekce je nyní pouze na členech sekce a jejich požadavcích, které mohou vznášet na správce sekčního webu.

 

4. Vedoucí sekce Lenka Pávková informovala o dění v sekci od poslední schůze v březnu roku 2011. Aktivita v sekci byla téměř na nulové úrovni. Vzhledem k nízkému zájmu o konání víkendového setkání bylo jeho konání zrušeno. Prezentace členů sekce na výstavách a zkouškách byla na slušné úrovni. Po dlouhém jednání se podařilo zprovoznit webové stránky sekce. Vzhledem ke svému velkému pracovnímu vytížení informovala o rozhodnutí rezignovat na funkci vedoucí sekce anglického kokršpaněla. Na závěr popřála všem členům sekce AC mnoho úspěchů do roku 2012, dobré mezilidské vztahy v sekci a šťastnou ruku při volbě nového vedoucího sekce.

Zprávu vedoucí sekce doplnil Ing. Šarman stručným shrnutím především pracovních úspěchů kokršpanělů na zkouškách a soutěžích v roce 2011.  Je potěšující, že i v letošním roce absolvovali kokři také množství pracovních zkoušek a často byli oceněni i pracovními tituly. Mezi tyto jedince patří fena Easy vom Krebsbachtal Ing. Josefa Smrže, která letos ziskem dvou CACT  splnila podmínky pro udělení titulu Český šampion práce. Dále pak titul CACT získaly : Uri z Březnického Balkánu – Ing. Dana Pacoltová – KZV Sloveč 1.5.2011 a  Cathy z Chlumeckého zátiší – Martina Králová – KBZ Drnek 12.6.2011. Právo zápisu „U“ univerzál do PP získaly absolvováním všestranných zkoušek tyto feny : Heidi z Chalupecké louky a  Easy vom Krebsbachtal.  Na Mezinárodních klubových všestranných zkouškách v Lipové  u Chebu prezentovali kokry tři zástupci a všichni doběhli úspěšně – dva ve II. ceně a jedna fenka ve III. ceně.  Nejúspěšnější z kokrů byla, na těchto vrcholných zkouškách, fenka Heidi z Chalupecké louky, vedená svým majitelem panem Karlem Malým, která získala také ocenění za nejlepší práci v lese.

 

Zprávy poradců chovu:

Jednotliví poradci seznámili se stavem chovné základny a odchovů za rok 2011 .

 

Paní Smržová (barevní kokři – region Čechy)

Doporučení ke krytí: 22

Počet vrhů: 9

Počet narozených štěňat: 50

Registrované chovné feny: 13

Pan Smržová upozornila na nedisciplinovanost chovatelů.

 

MVDr. Bendová (barevní kokři – region Morava)

Doporučení ke krytí: 11

Počet vrhů: 7

Počet narozených štěňat: 29

Registrované chovné feny: 1

MVDr. Bendová potvrdila informaci o nedisciplinovanosti chovatelů – nesdělení informací  o přeregistraci fen ve druhém klubu, apod..

 

Pan Tobolka (jednobarevní kokři – region Čechy)

Doporučení ke krytí: 11

Počet vrhů: 5

Počet narozených štěňat: 22

Registrované chovné feny: 7

 

Pan Kašpar (jednobarevní kokři – region Morava)

Doporučení ke krytí: 16

Počet vrhů: 9

Počet narozených štěňat: 45

Registrované chovné feny: 7

--------------------------------------------------------------------

2011 Uchovněno fen  : 28

2011 Uchovněno psů :    9

--------------------------------------------------------------------

Také pan Kašpar potvrdil velkou nedisciplinovanost chovatelů. Nedodržování termínů, vše na poslední chvíli, atd.

Pan Škarek se dotázal, zda je nutno vystavovat doporučení ke krytí. – Pan Kašpar konstatoval, že dokud máme řízený chov, tak máme tuto povinnost.

 

5. Před volbou vedoucí sekce proběhla volba volební komise pro volbu vedoucí sekce i volbu delegátů na Konferenci  KCHLS.

Volební komise byla navržena v následujícím složení:

Pan Šulcek, MVDr. Bendová, pan Tobolka

 

Schváleno – 17 hlasů pro.

 

Dále byl navržen způsob volby – tajná volba.

 

Schváleno -  17 hlasů pro.

 

Vedoucí sekce Lenka Pávková  apelovala na aktivitu členů sekce – podněty, materiály  do Zpravodaje klubu. Za svou osobu doporučila na funkci vedoucí sekce MVDr. Pavlínu Pytelovou.

Pan Šulcek navrhl na funkci vedoucího sekce Ing. Josefa Smrže.Oba navržení kandidáti vyslovili se svou kandidaturou souhlas.

Pan Kašpar stručně představil oba navržené kandidáty na funkci vedoucího sekce AC.

 

Volba vedoucího sekce AC – výsledky přednesl pan Šulcek:

Odevzdáno 17 hlasovacích lístků,

Ing. Josef Smrž                 - 9 hlasů,

MVDr. Pavlína Pytelová -  7 hlasů.

 

Lenka Pávková potvrdila volbu Ing. Josefa Smrže vedoucím sekce AC a popřála mu hodně úspěchů.

Pan Kašpar jménem členů sekce AC poděkoval Lence Pávkové za práci, kterou ve funkci vedoucí sekce AC odvedla.

Ing. Smrž poděkoval za důvěru vyslovenou při volbě. Sdělil svou připravenost vykonávat tuto funkci s plnou odpovědností. Zároveň vyzval k aktivitě členů sekce.

 

6. Volba delegátů na konferenci KCHLS – voleno bude 7 delegátů a 3 náhradníci.

 

Byl navržen způsob volby – tajná volba.

 

Schváleno -  17 hlasů pro.

 

Volba proběhne z přítomných členů sekce AC a ze členů omluvených z jednání.

 

Schváleno -  17 hlasů pro.

 

Volba delegátů na Konferenci KCHLS- výsledky přednesl pan Šulcek:

 1. Ing. Josef Smrž  -17 hlasů
 2. Miloš Kašpar – 16 hlasů
 3. Ing. Jaroslav Šarman – 16 hlasů
 4. MVDr. Pavlína Pytelová  - 15 hlasů
 5. Dana Smržová – 15 hlasů
 6. Pavel Šulcek – 15 hlasů
 7. Petr Tobolka – 12 hlasů.

 

Náhradníci:

 1. Ing. Jarmila Jindřichovská – 11 hlasů
 2. MVDr. Jindřiška Bendová – 10 hlasů
 3. Ladislav Škarek – 9 hlasů.

Pan Kašpar poblahopřál přítomným zvoleným delegátům k jejich zvolení a dotázal se zda souhlasí se svým zvolením. Všichni vyslovili souhlas.

 

7. Pan Kašpar , místopředseda ČMKJ,podal informace z jednání Sněmu ČMKJ.

Jednání sněmu se zúčastnili  význační hosté.

ČMKJ sdružuje 14400 chovatelů a majitelů psů prostřednictvím 30 chovatelských klubů loveckých plemen, 8 chovatelských klubů neloveckých plemen a 3 spolků zabývajícími se výcvikem a dostihy. Plemenná kniha za rok 2010 vytavila 14300 průkazů původu, provedla zápis uchovnění u 720 psů a 1330 fen.

Důležitá změna -  o vystavení exportního PP bude moci žádat i osoba blízká.

Další informace z ČMKU a ČMKJ:

 • Jsou připravovány nové směrnice pro navrhování rozhodčích na výstavy a dále také pro uznávání nových chovatelských klubů.
 • Změny ve výstavním řádu – potvrzení platnosti titulu BOJ (nejlepší mladý jedinec plemene) a BOV (nejlepší veterán plemene)
 • Každý klub má právo uspořádat v daném roce dvě klubové výstavy - jednu se zadáním titulu klubový vítěz a jednu bez zadání titulu klubový vítěz.
 • Pro příslušné plemeno se může v daném roce konat pouze jedna speciální výstava (nutnost respektování v případě existence více klubů pro jedno plemeno).
 • Všechny zadávané tituly spadají do kompetence ČMKU – pořadatel je povinen dodat přehled zadaných titulů.
 • Změny v občanském zákoníku od roku 2014 nebude pes brán jako věc – bude to zřejmě problémem především pro útulky – zatím je otázka, jak bude nová klasifikace vykládána.
 • Od letošního roku již není požadováno Anglií a Švédskem vyšetření protilátek                     na vzteklinu před cestou se psem do těchto zemí.
 • Pan Kasina informoval na Sněmu ČMKJ o možnosti prezentace jednotlivých plemen v příloze Lovecký pes, která je součástí časopisu Myslivost. Pan Kašpar doporučil prezentovat plemeno AC tímto prostřednictvím.
 • Zatím v přípravě je řešena možnost vydávání PP zalitých ve fólii.  – Pan Šulcek se dotazoval na potřebnost podpisu na těchto PP – jak by se to řešilo? – dvojí zasílání, korespondence mezi plemennou knihou  chovateli, atd.. Pan Kašpar konstatoval,                   že tato záležitost je zatím v přípravě a jistě bude řešena i tato připomínka.
 • Zpráva předsedy Dozorčí rady ČMKJ na sněmu ČMKJ informovala o tom,                          že hospodaření ČMKJ je bez závad. Problém jsou řešeny především na úseku mezilidských vztahů mezi chovateli.

 

Pan Šulcek se dotazoval na problematiku udělování titulu CH ČR (zatím u AC podmíněno pracovní zkouškou). Bylo to znovu otevřeno, s jakým výsledkem?

Pan Kašpar sdělil, že v tomto případě se jednalo o rozhodnutí valné hromady ČMKU, takže toto rozhodnutí může být změněno pouze valnou hromadou ČMKU. Je předpoklad, že to bude navrženo do usnesení příští valné hromady za 2 roky. Do té doby nebývá než na danou situaci a zbytečnost předchozího rozhodnutí valné hromady upozorňovat. Pánové Škarek a Šulcek konstatovali, že v tomto případě jde také o poškození pořadatelů výstav v ČR. Pro zahraniční vystavovatele bude nemožnost získání titulu CH ČR bez pracovní zkoušky výrazně demotivující. Dají přednost výstavám například na Slovensku. Podobné bude jistě i směřování českých vystavovatelů.

 

Ing. Šarman informoval o zásadních rozhodnutích výboru klubu, která byla přijata od poslední schůze sekce AC:

-         Místem konání XXV. ročníku MMŠ bude Lipová u Chebu.

-         Mgr. Tetřevová opět působí jako členka DR klubu.

-         Uděleny stříbrné vůdcovské odznaky členům sekce AC : slečně Martině Králové a Ing. Josefu Smržovi.

-         V řešení je dluh bývalého účetního klubu Ing. Švába. V současnosti byla podepsána dohoda včetně exekučního dodatku o úhradě závazku do 30.6.2012.

-         Místem konání klubové výstavy v roce 2012 budou Pardubice, termín 16.6.2012. Garantem akce je sekce ASS – konkrétně paní Děkánková  a Mgr. Tetřevová.

-         Byla schválena změna statutu Memoriálu Mileny Štěrbové. Došlo ke zjednodušení podmínek. Schválená verze je k dispozici i na webu sekce AC.

-         Konference KCHLS se uskuteční 18.3.2012 ve Velkém Meziříčí. Stanovený počet delegátů – 41. Sekce AC 7, sekce ASS 4, sekce WSS 3, sekce NK 1, Sekce málopočetných plemen 1, sekce retrívrů 25.

-    Stav finančních prostředků KCHLS k 14.11.2011:

                  KB              584.765,42 Kč

                   ČS              278.641,46 Kč

 

-    KCHLS eviduje následující pohledávky: za Ing. Švábem v částce 55.002,- Kč.

 

Pan Turhober  ocenil vysokou úroveň pracovních akcí KCHLS, kterých se měl šanci zúčastnit. Především vyzdvihl výbornou prezentaci anglických kokrů na Mezinárodních klubových zkouškách (MKVZ) v Lipové - především vůdci pan Malý a slečna Králová.

Konstatoval nízký počet lidí v koroně i na těchto vrcholových zkouškách.

 

Ing. Smrž potvrdil velmi nízkou účast korony na MKVZ v Lipové. Dále sdělil, že po Konferenci KCHLS požádá schůzi sekce o potvrzení svého mandátu ve vedení sekce.

Dále navrhl změnu pravidel soutěže o pracovního kokra roku – doporučil započítávat  do bodového hodnocení také absolvování BZH a ZH. - 17 hlasů pro.

 

Pan Kašpar informoval o připravovaném novém znění zkušebních řádů na jejichž znění se intenzivně pracuje. Cílem je platnost nových zkušebních řádů od 1.1.2013 a dále také maximálně možné sjednocení disciplín obsažených v jednotlivých zkušebních řádech (slídiči, jezevčíci a teriéři, retrívři). K tomuto tématu proběhla krátká diskuse.

Usnesení z jednání sekce AC:

Schůze sekce  - bere na vědomí

 • Zprávu hlavního poradce chovu pana Kašpara a zprávy regionálních poradců chovu  pana Tobolky, paní Smržové, MVDr. Bendové a pana Kašpara.
 • Zprávu vedoucí sekce
 • Zprávu pana Kašpara o sněmu ČMKU a změnách v předpisech ČMKU a ČMKJ
 • Zprávu jednatele KCHLS z jednání výboru KCHLS.

 

Schvaluje:

 • Volbu volební komise pro volbu vedoucí sekce a volbu delegátů Konference KCHLS ve složení Pavel Šulcek, MVDr. Jindřiška Bendová, Petr Tobolka.
 • Tajnou volbu – vedoucího sekce a 7 delegátů Konference KCHLS a 3 náhradníků z přítomných a omluvených členů sekce AC.

 

Schvaluje volbu Ing. Josefa Smrže jako vedoucího sekce AC.

 

Schvaluje volbu delegátů a náhradníků na Konferenci KCHLS:

1.   Ing. Josef Smrž

2.   Miloš Kašpar

3.   Ing. Jaroslav Šarman

 1. MVDr. Pavlína Pytelová 
 2. Dana Smržová
 3. Pavel Šulcek
 4. Petr Tobolka

Náhradníci:

 1. Ing. Jarmila Jindřichovská
 2. MVDr. Jindřiška Bendová
 3. Ladislav Škarek.

 

Schvaluje změnu pravidel v soutěži o pracovního kokra roku – Od roku 2012 bude do bodového hodnocení soutěže započítáváno také absolvování BZH a ZH.

 

 

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

 

Poté byla schůze sekce ukončena.

 

Zapsal

Ing. Jaroslav Šarman