Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze sekce - Humpolec 19.6.2022

31. 10. 2022

Zápis 19.6.2022 – sekce AC KCHLS, Humpolec

Přítomni – dle prezenční listiny – příloha.

Jednání zahájil p. Šarman, přivítal přítomné a předal slovo vedoucímu sekce panu Smržovi.

Pan Smrž seznámil přítomné s programem schůze:

 1. Informace ze zasedání výboru KCHLS – viz. Zápisy z jednání (Zápis je přílohu)
 2. Informace – zpráva vedoucího sekce p. Smrže – (Zpráva je přílohou)
 3. Vyzval přítomné, jestli s předloženým programem souhlasí, případně jestli chtějí doplnit.

Paní Mgr. Podrazilová se přihlásila se dvěma body k doplnění:

 1. Projednání stížnosti manželů Podrazilových a paní Dvořákové (soutěž Kokr roku – vypsaný pro chovatele v rámci KCHLS)
 2. Projednání návrhu na odvolání správce webu KCHLS

Pan Smrž nechal hlasovat o doplnění programu jednání.

Bod č. 1 – stížnost „Podrazilovi“ většina přítomných vyjádřila svůj názor – neodhlasováno, nebude bodem jednání sekce AC, může se projednat v rámci diskuze.

Bod č. 2 – správce web KCHLS – byl schválen a bude zařazen do programu.

P. Šarman informoval o činnosti výboru. V době Covid zasedal dle potřeby, prezenčně zasedal zejména protože projednával stížnost manželů Podrazilových, kteří se                       na výbor dostavili se svým právním zástupcem.

Výstavy + zkoušky probíhal v “Covid“ období dle možností nouzového stavu                         a v souladu s vládními opatřeními. Chovatelská agenda se nezastavila!  Hl. poradce chovu informoval o operativních opatření a vydaných metodických pokynech – vše schváleno výborem.

Dále informoval o tom, že brzo bude KCHLS slavit 100 let a už nyní se začíná s přípravami.

Slovo bylo předáno panu Kašparovi, který bude informovat o činnosti ČMKU a ČMKJ (viz. Zápisy z jednání vedených orgánů).

Pan Kašpar pozdravil přítomné členy a konstatoval, že je dobře, že se chov nezastavil ani v době Covidové. Klub umožňoval uchovňovat jedince na výjimku a je rád, že může konstatovat, že k dnešnímu dni byli veškeré výjimky naplněny a všichni jedinci už splňují řádně chovné podmínky.

Dále zmínil, že zasedání výboru v době Covid probíhala řádně a legitimně v souladu s tím, co umožňovala pravidla stanovená Vládou ČR. Vše řešeno, konzultováno                   přes elektronickou a tel. komunikaci. Výbor KCHLS, který zasedal v Humpolci 11.4.2022 znovu všechny kauzy projednal a schválil. Dále apeloval na to, aby se členové zdrželi pomluv a šíření nepravd. Poškozuje to hlavní smysl a poslání klubu – to je chov psů a jejich všeobecný rozvoj. Doporučil své osobní problémy řešit v rámci slušnosti v kompetencích příslušných klubů!

Dále pak poděkovat paní Děkánkové za pomoc při pořádání výstavy v Náměšti                         na Hané. Další výstava bude v Kolíně, a i tam jsou zajištěni zahraniční rozhodčí. Velký dík patří hlavnímu sponzorovi klubových výstav firmě EMINENT – česká krmiva                    pro psy a kočky. Jedná se o vzornou a velmi výhodnou spolupráci, kterou vyjednal               pro rok 2022 p. Kašpar.

KCHLS pořádá tradičně kvalitní pracovní zkoušky pro všechna plemena zastřešená klubem. Aktuálně probíhá příprava Memoriálu M. Štěrbové. Přípravy probíhají standartně jako tomu bylo i v minulých letech. Mezinárodní zkoušky se zadáváním titulů CACIT, CACT se uskuteční ve dnech 2. - 4. září 2022. V honitbách Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s.r.o. a MS Kvasice – KM.

Od 1.1.2023 se připravuje změna – bude možné po přihlášení se na zkoušky povést jen jednu změnu – buď vůdce nebo psa. Ne obojí.

Výročí 100 let KCHLS (1924) se blíží a začínají přípravy na oslavu tohoto výročí. Délka trvání klubu je velkou raritou i v Evropě. Oslava a akce spojené s tímto výročím                         se plánují v podobném duchu jako byla akce v Třeboni (ESA). Je v plánu uspořádat výstavu, odborné semináře, vydat sborníky atd. Plánuje se i předvedení práce psů v terénu pro zahraniční hosty – zástupce zahraničních chovatelských klubů. Záměrem je lokalizovat celou akci na Výstaviště Flora Olomouc, se kterým se aktuálně vedou jednání. V zastoupení Klubu PhDr. Radimem Kašparem, MBA.

Pan Kašpar ještě upozornil na skutečnost, že kolují nepravdy ohledně zakládání nových klubů, proto by vše rád uvedl na pravou míru. Nedávno vznikl klub plemene Lagotto romagnolo. To, že vznikne klub je možné podle občanského zákoníku a nikdo nemůže vzniku tohoto subjektu bránit. Takový klub ale následně musí splnit požadavky ČMKU, aby mohl být tímto vrcholným orgánem zastřešen. Následně p. Kašpar otevřel kauzu „Kokr roku“ a stížnost manželů Podrazilových. Navzdory úvodního odmítnutí přítomných. Info v souladu se zápisem z jednání výboru KCHLS. 

Vysvětlení ke kauze soutěží – Kokr roku KCHLS a Pracovní kokr roku KCHLS. Tak jak několikrát schválil výbor KCHLS, soutěže se mohou účastnit členové KCHLS, kteří aktivně v KCHLS chovají a dále členové ostatních klubů, které pořádají obdobné soutěže (CC CZ + ASS – nepořádají). Viz. Zápis KCHLS ze dne 15.06.2022

 • Výbor upozorňuje, že když žádá o členství osoba, která přechází do KCHLS                s chovnými jedinci z jiného klubu, podléhá její přijetí schválení výboru. Stejně jako v případě opětovného přijetí za člena KCHLS. Přeregistrace chovných jedinců z jiných klubů také podléhá posouzení, případnému schválení hlavnímu poradci chovu, výboru KCHLS. Klubová „turistika“ členů a držitelů chovných jedinců, která je účelová, není žádoucí.

Pan Kašpar přivítal dlouholetého člena KCHLS pana MVDr. Kadlece, který právě dnes slaví 79 narozeniny, poděkoval mu za jeho chovatelskou práci a zejména přínos v chovu kokrů, jedinců černých s pálením. Dále poděkoval i paní Daně Smržové,                která také oslaví významné životní jubileum za její chovatelský přínos pro plemeno anglický kokršpaněl. Je nejstarší členkou KCHLS a aktivní poradkyní chovu pro Čechy.

Kynologie v České republice je velice úzce propojena s kynologií loveckou a v úrovni chovů patří čeští chovatelé mnoha plemen ke špičce v Evropě. Oceněním toho faktu je skutečnost, že v roce 2025 se bude v CZ konat opět Evropská výstava psů. Je to velký úspěch naší kynologické diplomacie podložený kvalitou chovu a vysokou prestiží České kynologie ve světě, a to ve všech oblastech. Konstatoval p. Kašpar člen PČMKU.

Pan Kašpar následně podal obsáhlou zprávu, informace o původu kokra v českých zemí, založeni Klubu a jeho organizace. Následná transformace v moderní prosperující klub zastřešující všechna plemena slídičů, vodních psů a retrieveru. Klub má prestižní postavení v rámci celé ČMKU, ale i FCI.  

Následovala informace – Statistiky o chovu, zdraví, exteriéru a výkonu. Viz. příloha

UCHOVNĚNO / zdraví – rok       2020            2021            2022

– uchovnění:                     psi      20                6                  8

                                         feny    33                15                19

         

Aktuální informace z ČMKJ (p. Kašpar) – zasedal sněm a je ustaveno nové předsednictvo, předsedou byl zvolen pan D. Smékal a místopředsedou pan M.  Kašpar, jednatelkou je paní Dvořáková. Další členové předsednictva jsou – Kubeš, Brůžková, Kunčar a Tichá.

Předsedou Dozorčí rady ČMKJ je pan Hutěčka, členové – Jindřichovský a Horký.

Aktuální informace z ČMKU – zasedala valná hromada, která potvrdila směřování unie ve stejném duchu i nadále. Bohužel bylo nutné konstatovat, že kluby nemají v pořádku normativy, pravidla, a proto se mnoho členů obrací na ČMKU jako na instituci,                     která by jim měla pomoci spor s klubem vyřešit. To ale není fakticky možné,                       protože kluby mají svojí vlastní právní subjektivitu a ČMKU v mnoha případech nemůže přebírat Klubové kompetence. Ve velké míře projednávány materiály, vyplývající z porušení obecných právních norem, zákonů.

KCHLS má řízený chov a zůstane tomu i nadále (viz. Poslání KCHLS, stanovy)                             i přesto, že za chov je zodpovědný vždy i chovatel. Při řízeném chovu, je ale možnost při vystavování krycích listů chovatele upozornit na možné genetické + zdravotní komplikace, pokud by si vybral ne zcela vhodného jedince k plemenitbě. Pokud                           na něm i nadále chovatel trvá, je v doporučení krytí vždy uvedeno na „vlastní žádost chovatele“.  V případě porušení předpisů, zdraví psů – nebude plně akceptováno.

Pan Kašpar také poděkoval všem, co pomohli pejskům z Ukrajiny. Sám se výrazně podílel na tvorbě metodiky a koordinace s ČMKU a FCI.

Předal slovo panu Smržovi, který vyhlásil soutěže Kokr roku 2020 a 2021 a Pracovní kokr roku 2020 a 2021. Zpráva p. Smrže je přílohou.

P. Šarman informoval o podmínkách nadcházející kynologické akce – Memoriálu M. Štěrbové, kdy se předpokládá max. 20-24 soutěžících psů. Zázemí a centrum akce bude zajištěno ve spolupráci s MS Kvasice.

Zároveň upozornil, že od roku 2023 se nebude vracet poplatek za zkoušky, pokud se jich pes nezúčastní. Je to obdobné jako u výstav, kdy se poplatek nevrací. Je to velice administrativně náročné.

Posledním bodem jednání byl návrh paní Podrazilové na odvolání správce webu. Pan Šarman reagoval vstřícně a konstatoval, že velice rád předá veškeré potřebné informace a hesla svému nástupci. Uvedl, že tuto činnost vykonával, protože nikdo jiný nebyl ochoten úkoly v této oblasti realizovat, jedná se i o velkou časovou náročnost.

Paní Podrazilová navrhla paní Pilnou, ta s tím souhlasila. Na dalším zasedání výboru bude tento návrh přednesen, projednán a případně schválen.

DISKUSE:

 1. Podrazilová – je překvapená, že se vracely poplatky za zkoušky v minulých letech, nevěděla o tom a bude chtít za rok 2020 vrátit 6000,- CZK. Uvedla, že dostala mylné informace od paní Smetanové Velebové.  Pan Šarman vyzval paní Podrazilovou, ať předloží písemně seznam zkoušek, kterých se v roce 2020 neúčastnila, důvody proč a doloží, kdy tuto skutečnost výcvikářce oznámila. Pro vrácení peněz jsou jasná pravidla uvedená na webu, a proto je třeba transparentně posoudit, zda splnila tyto podmínky pro vrácení peněz nebo nikoli.
 2. Jouza – dotaz, kde je ta specifikace pravidel? -  na webu – je třeba pracovat s relevantními informacemi.
 3. Šarman – na webu, kde se zkouška přihlašuje jsou volně ke stažení, aby toto tvrzení podpořil, přečetl z webu část, která se týkala vracení peněz.
 4. Kadlec – poděkoval za přání k narozeninám, vyjádřil udivení                                               nad malichernostmi, které někteří členové řeší, informoval o sborníku svých zkušeností s chovem jednobarevných kokrů a nabídl, pokud by byl zájem,                                             že by souhlasil s prezentací tohoto sborníku na webu KCHLS
 5. Podrazil – informoval přítomné, že se dlouhodobě věnuje práci s kokry a chovu – cca 10 let, ujistil, že není jeho cílem dělat problémy v KCHLS. Přiznal, že spor s KCHLS i přes to, že měli právníka, prohráli. I přes to všechno mu nepřijde správné, jakým způsobem se měnila pravidla pro soutěže pořádané KCHLS. Závěrem završil své vystoupení tvrzením –“Chápe vše tak, že je to msta za to, že jejich chovného psa Coudyho nechtějí poskytovat ke krytí“.
 6. Klauzová – není to pravda. Panem Kašparem jí byl doporučen Coudy ke krytí, tak tady ze strany poradce chovu určitě není žádný záměr psa ignorovat. Vzhledem k tomu, že slyšela o přístupu manželů Podrazilových v souvislosti s krytím tímto psem, ani je nekontaktovala. Dále konstatovala, pokud jde                          o neustálé opakování, že si platí někdo členské příspěvky v KCHLS a chce                     za ně mít nějaké benefity, tak by ráda informovala a skutečnosti, že 2 roky platila členské příspěvky v Cocker clubu, za dva roky nebyla uvedena v databázi chovatelů a když na tuto skutečnost upozornila pana Maršíka, tak jí bylo sděleno, že dokud si tam nepřeregistruje chovné psy, tak jí tam nenapíší. To je daleko víc nefér než nějaká soutěž, kterou si muže CC CZ rovněž organizovat, ale ignoruje zájmy svých členů
 7. Škarková – pravidla jsou jasně dána, kluby, které obdobné soutěže mají se mohou soutěže v KCHLS účastnit, proto je třeba apelovat na klub ve kterém nespokojení účastníci dnešní schůze aktivně chovají, ať jí zavede. Jejich lídrem je paní Podrazilová, která dělá jednatelku toto klubu, tak ať si tam zavedou stejnou soutěž a problém bude vyřešen. Výsledky výstav se také vzájemně uznávají. Další možností je, že přece KCHLS je dobrovolnou organizací a pokud nejsem spokojená s jejími pravidly a konáním, tak mám svaté právo nebýt jejím členem. Možná by se ušetřilo spoustu času, pokud by členem KCHLS byli pouze ti, co chovají, když je to klub chovatelů.  Členové tuto myšlenku většinově podpořili.
 8. Zemanová – nechápe rozruch kolem soutěže, která není relevantní, pokud jde o kvalitu zvířete, je přece normální, že by se měly oba kluby dohodnout a přijmout soutěž v obou Klubech se stejnými pravidly!  Dále by se chtěla přimluvit za working kokra, tato „verze“ kokra už se objevila i v CZ a není vhodné atakovat jeho majitele na internetu a dehonestovat je. Možná to někteří nevědí, ale working kokr má v Anglii daleko větší cenu než klasický kokr.
 9. Kašpar – informoval, že se na něj už obrátili majitelé tohoto kokra, nemá problém jim pomoci s tím, aby se nějak institucionalizovali a je připraven je i třeba zastřešit, ale s iniciativou musí přijít oni, KCHLS může konzultovat iniciativu, případnou metodiku.
 10. Šarman – u retrieverů se částečně našla cesta, jak pro trialové retrievery organizovat soutěže, které však zatím obsazují především zájemci ze zahraničí.
 11. Najmanová – obnovila členství v KCHLS v roce 2006, obvinila p. Kašpara, že jí v té době nebyl schopen poradit a nikdo jí nepomohl uchovnit fenu. Nakonec se ukázalo, že za vše mohl tehdejší poradce chovu pro Čechy pan Tobolka. Dále si stěžovala na to, že nebyla dostatečná informace o konání členské schůze sekce. Za neposkytnutí poradenství z roku 2006 se pan Kašpar p. Najmanové dodatečně omluvil i přes skutečnost, že si není vědom takového dotazu.
 12. Dobešová – nechápe, proč nespokojeni členové KCHL pořád v KCHLS zůstávají a chtějí něco měnit, klub je přece dobrovolný. Nebohou vypočítavě být členem všude a vybírat si vždy jen ty třešinky na dortu z jednotlivých klubů.
 13. Zemanová – není smyslem členskou základnu tříštit a hrotit vztahy, ale je třeba aby se respektovali, a hlavně respektovali konečná rozhodnutí, i když se jim třeba úplně nelíbí.
 14. Smrž – vylučovat členy je možné v souladu se Stanovami a porušení povinností. Zvýhodňovat ale aktivní členy je naprosto normální a logické a dělají to i další kluby. Ti členové, co v klubu chovají, mu přinášejí mnohem více peněz než pouze pasivní členové, kteří platí jen členské příspěvky, proto si ti aktivní členové zaslouží i širší servis. Pasivní členové dostávají informace, a proto asi si to členství zaplatili. Uvedl příklad – své členství v Klubech NKO. Rovněž konstatoval, že p. Dvořáková uváděla ve svých statistikách /i na svém webu/ nepravdivé informace o zisku titul a uváděla členy v omyl.  Na její přání doloženo písemnostmi. 
 15. Škarek – doporučoval zviditelnit KCHLS ročenkou po vzoru anglického klubu, protože v tištěné podobě je možné i po 10 letech si najít nějaké zvíře,                                to u elektronických publikací je obtížné.
 16. Kašpar – určitě je to dobrý námět a může se mu paní Pilná začít věnovat.
 17. Škarková – pokud se klub rozhodne pro ročenku, není potřeba nic vymýšlet, protože v roce 2015 bylo vše zpracováno pro Cocker klub, ten od vydávání upustil. Vzhledem k tomu, že je autorkou všech šablon, může je použít                               pro případnou ročenku KCHLS, pokud se klub rozhodne ji vydat.
 18. Šarman – největší problém je vždy zajistit relevantní náplň do zamýšlené tiskoviny.
 19. Kašpar – jak bude připravená základní osnova oslav 100. výročí bude ustavena pracovní skupina, veškeré náměty jsou od členů vítány.
 20. Pilná – doporučovala by udělat i FB stránku, aby se klub více zviditelnil,                                  je to moderní médium, které je více navštěvované než webové stránky.
 21. Kašpar – poděkoval za dobrý nápad, poděkoval přítomným za účast a vyzval přítomné ke vzájemné toleranci a činnosti ku prospěchu našich milovaných kokříků.

Závěr provedl předseda KCHLS, vedoucí sekce AC s tím, že zpráva bude projednána na následujícím jednání výboru KCHS a zveřejněna.

S přáním šťastné cesty domů, zdraví a pohody, bylo jednání ukončeno ve 13:30 hod.

 

V Humpolci dne 19.06.2022

Příloha:

Zápis z výboru KCHLS   

          Zpráva ved. sekce AC

Statistiky Hl. poradce chovu KCHLS

 

Zapsal: Škarková Zdeňka, Kašpar Miloš

Ověřil: Šarman Jaroslav, Josef Smrž

 

Přílohy:

Prezenční listina

Zápis z Výboru KCHLS

Zpráva vedoucího sekce AC