Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze sekce - Humpolec 27.3.2010

5. 9. 2011

Zápis ze schůze sekce anglického kokršpaněla při KCHLS uskutečněné dne 27.3.2010 v Humpolci
 
Přítomno:  členů sekce AC dle prezenční listiny
Omluveni: Martin Petráň, Lenka Němcová, Ing. Kateřina Indrová, Ing. Lenka Poláková, Lucie Kolouchová, JUDr. Marek Kocáb, Petr Maněk, Vlasta Hartmannová, Hana Nossbergrová, Mgr. Ivica + Otakar Klepšovi, Jana Fortunová
 
Schůzi sekce zahájil hlavní poradce chovu pan Miloš Kašpar, který přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání a zároveň omluvil vedoucí sekce Mgr. Lenku Pávkovou.
Program schůze:
 
 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení z minulé schůze
 3. Zprávy poradců chovu a vedoucí sekce
 4. Vyhlášení výsledků soutěže Kokr roku 2009
 5. Diskuse, různé
 6. Usnesení
 7. Závěr
 
1.      Program jednání schůze sekce AC byl schválen všemi přítomnými členy.
2.      Jediným bodem usnesení z posledního jednání sekce v Humpolci, ze kterého vyplýval úkol pro zástupce sekce AC, bylo podpoření konání speciální výstavy v Žebětíně. Z důvodu kolize optimálního termínu s obsazením areálu v Žebětíně, byla řešena možnost uspořádání výstavy v Aeroklubu v Medlánkách a následně byla celá akce přesunuta do areálu BVV.
 
3.      Pan Kašpar přednesl v zastoupení zprávu vedoucí sekce o činnosti za období od posledního jednání sekce v Humpolci dne 17.5.2009.
 
Ing. Antonovič krátce zhodnotil výstavy uspořádané klubem v rámci konference ESA. Dále kladně zhodnotil vysokou úroveň kongresu i připravených ukázek práce loveckých španělů v honitbě.
 
Poté podrobně seznámil přítomné s žádostí pana Petra Studeníka na založení samostatného klubu anglického kokršpaněla, kterou se výbor KCHLS 2x zabýval a po doplnění žádosti vyslovil s touto aktivitou některých současných členů sekce AC souhlas.
Příprava MMŠ – letošní ročník proběhne v Luhačovicích (ZL) a Popovicích(UH)
-          20 psů – kvalifikace dle platného klíče
-          Vrchní rozhodčí pan Miloš Kašpar
-          Ředitelem Ing. Zdeněk Antonovič
      Noví čekatelé na rozhodčí z exteriéru pro plemeno AC schváleni výborem KCHLS :
            Mgr. Radim Kašpar, Lucie Trnková, Alexandra Zemanová
 
Jednotliví poradci seznámili se stavem chovné základny a odchovů za rok 2009 (pan Tobolka, paní Smržová, MVDr. Bendová a pan Kašpar). Tyto informace jsou součástí souhrnného statistického přehledu zpracovaného hlavním poradcem chovu panem Kašparem za plemeno anglický kokršpaněl.
 
 
4.      Proběhlo vyhlášení soutěže Kokr roku, a to v kategoriích Junior kokr roku 2009,
Kokr roku 2009 a Pracovní kokr roku 2009. Poháry věnovali manželé Koneční – CHS Sant Tulip a přítomným vítězům jednotlivých kategorií je předali předseda KCHLS Ing. Antonovič s hlavním poradcem chovu panem Milošem Kašparem.
 
Kokr roku 2009 - pořadí                     Počet bodů     Počet výstav
Bastien z Vejminku                                 467b               17 výstav
Tip Off Schönez                                      377b               35 výstav
King Of Heart Made in Austria              279b               36 výstav
Anuschka Princess Kokrus                     250b               15 výstav
Sonique Schönez                                     199 b              11 výstav
Lancaster z Vejminku                              192b               13 výstav
Lover Boy Kokrus                                   130b                 9 výstav
 
Junior Kokr roku 2009 - pořadí       Počet bodů        Počet výstav
Wonder Wawe Blue Marcato Line            323b                 6 výstav
Bred pod Dědkovou horou                           71b                 8 výstav
Inka z Chalupecké louky                              57b                 7 výstav
 
Pracovní kokr roku 2009 – pořadí     Počet bodů
Nero z Březnického Balkánu              1380 bodů
Qida z Březnického Balkánu              1178 bodů
Irwin od Ostravského kahanu            1113 bodů
 
 
5.      Ing. Šarman seznámil se statistikou účasti zástupců plemene AC na zkouškách – viz podrobná tabulka zpracovaná výcvikářem KCHLS panem Ing. Horynou. Dále upozornil na změnu pořadí v soutěži roku mezi 2 a 3. psem z důvodu započtení 100 bodů za absolvování zkoušek se zadáváním titulu CACIT – liší se tedy od pořadí zveřejněného na sekčním webu.
Souhrn
ZV
PZ
LZ
BZ
SVP
VZ*
BZH
HZ
FT*
ZPR*
VZPR*
III.MSR
Derby
Celkem obstálo
AC
41
14
5
21
1
5
3
-
-
-
-
-
-
90
ASS
31
35
10
21
12
7
6
1
-
-
-
-
-
123
WSS
22
27
7
6
6
3
1
-
-
-
-
-
-
72
NK
9
9
4
5
7
2
1
1
-
-
-
-
-
38
CS
5
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
AWS
2
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Celkem slídiči
110
85
26
56
26
17
11
2
0
0
0
0
0
333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LR
8
48
17
2
24
-
2
-
8
5
13
6
21
154
GR
10
50
9
2
28
-
-
-
11
16
12
7
17
162
CHBR
2
1
1
2
4
-
-
-
-
-
-
-
2
12
FCR
3
19
2
-
14
-
-
-
4
9
4
1
23
79
NSDTR
-
2
2
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
6
CCR
-
1
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
 
Celkem retrievři
23
121
31
6
73
0
2
0
23
30
29
14
64
416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkem KCHLS
133
206
57
62
99
17
13
2
23
30
29
14
64
749
 
 
Tento stav komentoval pan Kašpar, který upozornil na neustále narůstající počty klubových zkoušek a počtu účastníků na těchto zkouškách.
 
Pan Kašpar dále seznámil se změnami v řádech, které se bezprostředně dotýkají činnosti jednotlivých majitelů a chovatelů :
 • Nové podmínky udělování titulu CH ČR 
a) pracovní zkouška + 2x CAC ve dvou sezónách (z toho jeden z MVP nebo KVP)
b) 5 x CAC ve dvou sezónách
 • Žádost pana Studeníka na registraci nového klubu byla projednána na ČMKJ a byla schválena
 
Paní Koubková – informovala o dvoudenní výstavní akci – KV a SV na výstavišti BVV
·         Byly zprovozněny webové stránky výstavy
·         Rozhodčí přijali pozvání
·         Výstava proběhne v pavilonu H
·         Akce firmy Genomia – možnost provedení genetického testu na onemocnění PRA a FN za nižší cenu
Miloš Kašpar informoval o finanční záloze na organizaci výstavy schválené výborem KCHLS.
Pan Studeník – pokusil se seznámit přítomné s důvody přípravy samostatného klubu AC
 • I další plemena sdružená v KCHLS mají více nebo alespoň dva kluby – německý křepelák, retrívři, jiná plemena z klubu odešla – americký kokršpaněl, odvolával se na situaci v zahraničí
 • Většinu členů KCHLS dnes tvoří retrívři
 • Nabídl další spolupráci KCHLS po založení nového klubu
 • Upozornil na mizivý zájem členů sekce o její činnost – viz účast na schůzi.
Diskuse
 • Dříve přátelštější přístup i běžné mezilidské vztahy v rámci klubu
 • Štěpení je špatná věc
 • Ing. Antonovič – štěpení přinese problémy – delegace rozhodčích na výstavy, chovné podmínky, apod.
 • Pan Kašpar – ke vzniku nových klubů přijalo ČMKU usnesení, kterým tento proces upravuje.
 
Hlasitost na zkouškách a zařazení do ceny
 • Pan Studeník – Hlasitost u španělů není ve standardu a v zemi původu je nežádoucí. Vyžaduje ji pouze reglement B, dle kterého jsou zpracovány ZŘ pro slídiče.
 • Pan Kašpar – budeme pokračovat v dodržování Reglementu B, případná změna ZŘ je otázkou několika let. Tento požadavek vzešel zatím ze sekce WSS, kde požadují, aby známka z hlasitosti neměla vliv na zařazení psa do ceny stejně jako u plemene CS nebo vodních španělů. Hlasitý pes by však v našich podmínkách vždy měl zůstat upřednostněn před psem němým, a to i po případné úpravě ZŘ.
 • Pan Studeník – není vhodné nyní zrušit zadávání titulu CACT, když již není Cactová zkouška nezbytnou podmínkou získání titulu CH ČR?
 • Pan Kašpar – zavedení tohoto titulu na ZV bylo příliš náročné na to, abychom se ho nyní tak lehce vzdali.
Členství ve 2 klubech
 • Pan Škarek – bude možné členství v obou klubech a jak to bude s chovnými jedinci?
 • Pan Kašpar – členství ve 2 klubech pro jedno plemeno možné, pokud si to některý klub neupraví jinak, registrace chovných jedinců pouze v jednom klubu, stejně jako chov!!!
Klubová a speciální výstava v jednom termínu?
 • Pan Studeník – proč v jednom termínu? Pro mnohé to může být problém – hárání fen, eventuelně kondice.
 • Ing. Antonovič – důvodem je organizační i ekonomické zajištění výstav.
 • Ing. Šarman – na jednání výboru KCHLS se řešila možnost další výstavy v jiném termínu – zatím to nebylo uzavřeno.
 
Metodika vyhodnocení soutěže Kokr roku
 • Ing. Antonovič – bylo by zřejmě vhodné upravit metodiku tak, aby počet absolvovaných výstav nepřebíjel dosažené tituly
 • Bylo diskutováno několik možných úprav – průměr, pouze MVP, apod.
 • Úkol pro vedoucí sekce ve spolupráci s výstavní referentkou do 30.9.2010 připravit novou metodiku pro vyhodnocení soutěže. Náměty k metodice mohou členové vznášet prostřednictvím kontaktu na webové stránky sekce AC.
 
Další
 • Pan Kašpar
-          poděkování výcvikáři KCHLS za obrovské kvantum práce, které vykonává při zajišťování klubových zkoušek
-          prezentace plemene na zkouškách, ať již loveckých nebo jiných (agility, apod.) je nejlepší reklamou plemene
-          chovná základna plemene i počty odchovaných vrhů jsou stabilizované – každoročně zhruba 500 narozených štěňat
-          někteří „takychovatelé“ si nevyzvedávají PP štěňat, nebo PP vůbec nepředají novým majitelům!!!
 • Z diskuse k poslednímu bodu přednesenému panem Kašparem vzešel návrh usnesení na jehož základě, by členové sekce ve výboru KCHLS projednali možnost úpravy klubových norem tak, aby bylo možno postihnout chovatele, kteří neplní své povinnosti vůči novým majitelům štěňat – nevydání PP
 
Servis pro nečleny
Paní Koubková – byl by problém uveřejnit smlouvu a metodiku pro chov nečlenů
Ing. Šarman – smlouva je pro každého nečlena připravena individuálně, dle specifických požadavků, přesto obecný vzor smlouvy bude zveřejněn na webu KCHLS, společně s metodikou.
 
Návrh usnesení z jednání sekce AC:
Schůze sekce - bere na vědomí
 • Zprávu hlavního poradce chovu pana Kašpara a zprávy regionálních poradců chovu pana Tobolky, paní Smržové, MVDr. Bendové a pana Kašpara.
 • Zprávu vedoucí sekce
 • Informace přednesené panem Kašparem o nových podmínkách zadávání titulu CH ČR
Schůze sekce pověřuje
 • Vedoucí sekce, aby ve spolupráci s výstavní referentkou KCHLS a na základě předložených připomínek členů sekce zpracovala novou metodiku hodnocení soutěže Kokr roku, a to do 30.9.2010
 • Členy výboru za sekci AC tím, aby projednali možnost úpravy klubových norem tak, aby bylo možno postihnout chovatele, kteří neplní své povinnosti vůči novým majitelům štěňat – nevydání PP
 
 
 
Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.
 
Poté byla schůze sekce ukončena.
 
 
Zapsal
Ing. Jaroslav Šarman