Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze sekce - Humpolec 19.9.2010

5. 9. 2011

Zápis ze schůze sekce anglického kokršpaněla při KCHLS uskutečněné dne 19.9.2010 v Humpolci
 
Přítomno:   13 členů sekce AC dle prezenční listiny
Omluveni: Martin Petráň, Pavel Šulcek, Ing. Jarmila Jindřichovská, Petr Tobolka, Lucie Kolouchová, Petr Studeník
 
Schůzi sekce zahájil hlavní poradce chovu pan Miloš Kašpar, který přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.
Program schůze:
 
 1. Zahájení
 2. Informace z výboru KCHLS
 3. Zprávy hlavního poradce chovu a poradců chovu
 4. Zpráva vedoucí sekce
 5. Volba delegátů sekce AC na mimořádnou konferenci KCHLS konanou dne 24.10.2010
 6. Diskuse, různé
 7. Usnesení
 8. Závěr
 
1.      Program jednání zahájila vedoucí sekce paní Lenka Pávková, která seznámila přítomné s návrhem programu jednání. Program jednání schůze sekce AC byl schválen všemi přítomnými členy.
2. Pan Kašpar seznámil přítomné s důvodem konání mimořádné schůze sekce – volba delegátů na Konferenci klubu, která se uskuteční v termínu 24.10.2010 ve Velkém Meziříčí. Dále informoval o následujících skutečnostech:
·         Předsednictvo ČMKU odsouhlasilo vznik samostatného klubu anglického kokršpaněla.Dohoda s KCHLS Pro současné členy KCHLS se nabízí možnost členství v obou klubech – chovat však bude moci chovatel pouze v jednom z obou klubů. Vzájemné vztahy týkající se chovných podmínek, finančních nároků i nároků na Memoriál Mileny Štěrbové, již byly dořešeny. Nově vzniklý klub bude zastřešen ČMKJ – jednotná řada průkazů původu.
·         Nově se formuje taktéž nový klub anglického špringršpaněla. Tento je zastřešen ČKS. Výbor KCHLS bude při vyjednávání s novým klubem trvat na stávajících chovných podmínkách pro plemeno ASS, v případě chovu nutná jednotná řada vydávání PP .
·         Klub umožňuje taktéž chovatelský servis nečlenům – ceník za služby byl novelizován a je uveřejněn na webu – bude znovu odsouhlasen Konferencí.
·         Klubové normy jsou v plném znění uveřejněny na webových stránkách.
·         KCHLS má v současnosti 1920 členů, z toho členů sekce AC je 360.
Ing. Antonovič se omluvil za pozdní příjezd. Dále se zabýval podrobným popisem činností výboru při zajišťování klubových zkoušek a výstav. Informoval také o následujících záležitostech:
 • Neustále se množí stížnosti, především nečlenů KCHLS, které končí udáními na ČMKU, ČMKJ, ÚOHS a FÚ.
 • Poděkoval za výborné organizační zajištění klubové a speciální výstavy španělů v Brně, kterou měla na starosti slečna Koubková se svým týmem.
 • Okomentoval možnost dvojího členství – KCHLS, nový klub AC.
 • Seznámil přítomné se jmény nových čekatelů na rozhodčí z exteriéru – v současnosti sl. Trnková, a pan R. Kašpar. Návrh pro příští období sl. Zemanová.
 • Pro rok 2011 zatím není obsazeno místo a termín klubové a speciální výstavy španělů. Vyzval přítomné ke hledání vhodného místa.
 • Vyzval taktéž k větší aktivitě členů sekce při účasti na akci Šampion šampionů.
 • V roce 2010 se na výstavách objevuje menší počet psů – zjevný důsledek finanční náročnosti účasti na těchto akcích.
 • Účetnictví klubu bylo převzato po firmě pana Ing. Švába, firmou paní Nollové. Důvodem byly zdravotní potíže Ing. Švába. Na účtu je v tuto chvíli 385.000,- Kč. Kontrola hospodaření je prováděna 2x ročně členy DR.
 • Seznámil také s výsledky XXIV. Ročníku MMŠ, který proběhl v Luhačovicích. Účast 2 psů – dokončili 4 – z toho 2 angličtí kokři. Poděkoval úspěšným vůdcům za výbornou prezentaci plemene.
 
3. Pan Kašpar přednesl statistické údaje o chovu anglického kokršpaněla, založené na zprávách jednotlivých poradců chovu.
 • Chov je stabilizovaný.
 • Za rok 2009 bylo odchováno 494 štěňat, na krytí se podílelo 71 psů.
 • Podrobné statistické údaje budou zveřejněny prostřednictvím Zpravodaje.
Paní Dana Smržová přednesla stručnou zprávu o situaci v chovu barevných anglických kokrů v regionu Čechy.
 
4. Vedoucí sekce Lenka Pávková přednesla zprávu o činnosti sekce od poslední schůze v březnu tohoto roku.
 
Pověření k úpravě hodnocení soutěže Kokr roku – nabízí se 2 možné varianty :
1.      počet bodů z jednotlivých výstav podělit počtem absolvovaných výstav s omezením, že bude dán minimální počet absolvovaných výstav (např. 5)
2.      neměnit stávající systém.
     K tomuto tématu proběhla diskuse, ze které vyplynul úkol zveřejnit na sekčním webu anketu, ze které by vzešel konečný návrh – termín do 30.10.2010.
 
 
5. Volba delegátů na konferenci KCHLS 24.10.2010 ve Velkém Meziříčí.
 • Byla navržena přímá volba – 13 hlasů pro.
 • Je možno navrhnout delegáty i z nepřítomných členů sekce - 13 hlasů pro.
 • Navžení delegáti : Ing. Antonovič
       M. Kašpar
       P. Šulcek
       P. Tobolka
       D. Smržová
       MVDr. J. Bendová
       Ing. Šarman
Náhradníci:
       Ing. J. Jindřichovská
       Ing. J. Smrž
       M. Petráň
    R. Kašpar
 
12 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.
 
6. Diskuse a různé :
Pan Kašpar
 • informoval o tom, že si někteří chovatelé neplní povinnosti vůči novým majitelů štěňat – nepředání PP. Jde o případy, které je nutno řešit občanskoprávními spory. Pokud bude mít klub informaci o tom, že si chovatel své povinnosti neplní, nebude mu vystaveno další doporučení ke krytí.
 • Poděkoval Ing. Antonovičovi za přípravu organizační zajištění Memoriálu Mileny Štěrbové.
 • Seznámil přítomné se závěry ze semináře pro rozhodčí z výkonu v Libějovicích, který pořádal KCHLS ve spolupráci s ČMMJ.
 
Ing. Pávek - trestání chovatelů za neplnění povinností je značně obtížné, mnohdy sporné – těžké dokazování. Doporučuje ponechat na soudní rozhodnutí.
Diskuse k tématu – navržena možnost uveřejnění na webu – možná změna adresy – žádost              o reakci (p. Klepš).
Ing. Antonovič znovu vyzval ke hledání vhodného míst pro klubovou a speciální výstavu.
Ing. Pávek navrhl možnost udělat společnou výstavu s klubem jezevčíků – výstaviště Letňany – bylo by nutno projednat s druhým klubem a smluvně ošetřit.
 Diskuse k tématu 2 výstavy v jednom termínu.
 Ing. Indrová
 • Upozornila na to, že se jí nedostalo aktuálních dat matriky. Prý nebyl k dispozici aktuální seznam.
 • Stížnost na aktuálnost webu – nutno řešit správu.
 • Pozdní termín vydání prvního čísla zpravodaje – bylo by vhodné alespoň 2 čísla v pevných termínech – 1. do pololetí, 2. do konce roku.
 • Je nutno pravidelně zveřejňovat zprávy o hospodaření!
 • Je připravena pomoci s přípravou klubové a speciální výstavy.
Spáčil – dotaz zda je možno pouze čipovat . Odpověď – p. Kašpar – je možno buď tetovat nebo čipovat – celý vrh musí být označen jednotně.
L. Pávková – navrhla zvážit možnost změny z řízeného na evidovaný chov. Do diskuse se zapojili pan Kašpar a Ing. Antonovič, kteří vysvětlili pozitiva současného řízeného chovu – přehlednost, kontrolovatelnost. Chovatelské záměry nejsou poradci chovu v současnosti již téměř vůbec upravovány, či měněny.
Ing. Šarman seznámil přítomné s návrhem usnesení:
Schůze sekce AC :
Schvaluje – program jednání
-          jednací a volební řád k volbě delegátů na konferenci KCHLS 24.10.2010 ve Velkém Meziříčí
-          Schvaluje delegáty a náhradníky na konferenci KCHLS
Bere na vědomí
-          zprávu předsedy KCHLS – Ing. Antonoviče
-          zprávu hlavního poradce chovu KCHLS – M. Kašpara
-          zprávu regionální poradkyně chovu paní D. Smržové
Ukládá členům výboru za sekci AC řešit připomínky k vedení matriky, vydávání zpravodaje a správě sekčního webu.
13 hlasů pro.
 
Schůzi sekce ukončil hlavní poradce chovu pan Kašpar.
 
Zapsal Ing. Šarman.