Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diagnostika DKK

1. 9. 2011

 

Je souhrnem snímkování a vyhodnocení nálezu.

Nejspolehlivější diagnostickou metodou pro zjištění DKK je rentgenologické vyšetření. K objektivnímu posouzení kyčelního kloubu z hlediska DKK je nezbytný správně provedený a technicky kvalitní rentgenový snímek. Snímek musí být spolehlivě označen, aby nemohlo dojít k jeho záměně. K vyhodnocení se zasílá veterinárnímu lékaři, který je určený jako posuzovatel pro dané plemeno. Minimální věk pro oficiální vyšetření na DKK je u nás stanoven bohužel stejně jako v FCI na 12 měsíců, u velkých a těžkých plemen činí minimální věková hranice 18 měsíců. Věkovou hranici si případně upravují jednotlivé chovatelské kluby. Americká OFA (Ortopedická nadace pro zvířata) zvedla hranici minimálního věku z původních 12 na 24 měsíců. Zjistilo se totiž, že ne všechny případy dysplazie lze rentgenologicky zachytit již ve 12 měsících. Studie různých autorů prokázaly, že rentgenologické změny na kyčelních kloubech je možno zjistit klasickou metodou vyšetření ve 12 měsících pouze asi u 66% dysplaztických psů, zatímco ve stáří 18 měsíců asi u 82% psů. Ve 24 měsících stáří byly nalezeny rtg změny již u 94% vyšetřovaných dysplaztických psů. Z toho vyplývá, že negativní nález pro DKK by neměl být stanoven před dovršením dvou let věku psa.
Pro rtg vyšetření kyčelních kloubů na dysplazii se používá snímek zhotovený v tzv. extenzní ventrodorzální projekci, při které pes leží v poloze na hřbetě, s pánevními končetinami nataženými navzájem rovnoběžně dozadu. K dokonalému napolohování se pes ukládá do lůžka ve tvaru ,,V" na průřezu. Aby bylo zajištěno dostatečné uvolnění svalů, provádí se vyšetření v narkóze. Na snímku musí být zachycena celá pánev, kost křížová a stehenní kosti včetně kolenních kloubů. Pro objektivní posouzení stupně DKK musí být projekce symetrická, protože chybná projekce může vést k chybné interpretaci rentgenologického nálezu. Rentgenologická diagnostika DKK spočívá v posouzení stupně subluxace a přítomnosti sekundárních artrotických změn.
Stupeň subluxace kyčelního kloubu se přitom stanoví podle tvaru a velikosti kloubní štěrbiny, polohy středu hlavice stehenní kosti vzhledem k hornímu okraji kloubní jamky a podle tzv. Norberg - Olssonova úhlu. U sekundárních artrotických změn se posuzuje, zda jsou přítomny pouze jejich náznaky, nebo zda jsou plně vyvinuty.
Vědecká komise FCI sestavila na základě vyhodnocení těchto kritérií klasifikační schéma, které rozděluje nálezy na kyčelních kloubech podle rozsahu postižení do pěti stupňů. Schéma FCI novelizované v roce 1993 označuje jednotlivé stupně písmeny ,,A" až ,,E". Kromě tohoto schématu existují ve světě ještě další systémy vyhodnocení rtg snímků na DKK. Je to americké klasifikační schéma OFA, britský a švýcarský bodový systém a švédské schéma posuzování DKK. V České republice se DKK posuzuje podle klasifikačního schématu, které vychází ze schématu FCI. Používá označení stupňů 0 až 4, kde 0 znamená negativní nález, 1 je hraniční stav mezi normálním a dysplaztickým kloubem, 2 představuje lehkou DKK, 3 střední a 4 těžký stupeň DKK.

(Šterc, Štercová)

V USA byl vyvinut diagnostický systém nazývaný PennHIP, který umožňuje vyšetření jedinců již ve velmi brzkém věku (kolem 16 týdne). Tento systém umožňuje vyšetření laxity kloubu, která je podstatná pro vznik a rozvoj DKK. V současné době je tento způsob vyšetřování považován za jeden z nejdokonalejších. Jeho způsobem nelze stanovit úhel kloubu ani artrotické změny, ale pouze laxitu, která psy dělí na positivní a negativní. Minimalizuje se tak také vliv lidského faktoru na posouzení snímku (nálezy artrotických změn jsou dány suběktvním pohledem vyhodnocovatele, ....)
Při běžném snímkování a vyhodnocování jaký se provádí dnes je spousta skutečně positivních jedinců, u kterých se vyskytuje laxita kloubu, neodhalena, protože běžně prováděný snímek rtg kloubu nezachycuje právě laxitu kloubu.
Snímkování se provádí v celkové anestezii. Jsou pořizovány 2 snímky podle nichž se stanovuje stupeň laxity kloubu.

Cena tohoto způsobu zjištění DKK činí asi 2500,- Kč. V naší zemi však není veřejně uznána za platnou a neopravňuje žádného z jedinců podle ní zařadit či nezařadit do chovu.