Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nový statut Memoriálu Mileny Štěrbové

5. 9. 2011

S T A T U T
MEMORIÁL
MILENY ŠTĚRBOVÉ
MEZINÁRODNÍ VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY
LOVECKÝCH SLÍDIČŮ

Při splnění podmínek se zadáním osvědčení o čekatelství mezinárodního
šampiona práce (CACIT, res.CACIT) a zadáním osvědčení o čekatelství
národního šampiona práce (CACT, res.CACT)


MILENA ŠTĚRBOVÁ
* 20.7.1896 Praha
+ 5.5.1964 Rakovník
První žena, která u nás propagovala použití loveckého španěla
v myslivosti. Začala provozovat myslivost již jako mladé děvče a
záhy pochopila, že lovecký pes je zde nepostradatelným
pomocníkem.
Pracovala řadu let jako rozhodčí z výkonu a exteriéru, byla
všeobecně uznávána jako objektivní posuzovatel a významný
odborník, napsala také první českou příručku o loveckých španělech.
Jako nadšená propagátorka loveckých španělů byla jedním
z iniciátorů založení klubu chovatelů loveckých španělů. V roce
1964 založil KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH ŠPANĚLŮ
V ČESKÉ REPUBLICE na paměť své obětavé zasloužilé
spoluzakladatelky mezinárodní všestranné zkoušky loveckých
slídičů, které nazval MEMORIÁL MILENY ŠTĚRBOVÉ.


MMŠ je vrcholnou mezinárodní soutěží loveckých slídičů.
Zkouší se dle platného zkušebního řádu pro všestranné zkoušky
loveckých slídičů. Je vypisován pravidelně každé dva roky.
Spoluorganizací je pověřen vždy určitý OMS (resp. více OMS)
střídavě v Čechách a na Moravě.


Podmínky pro účast
Zkoušek se mohou zúčastnit psi, kteří jsou zapsáni
v uznaných plemenných knihách FCI a úspěšně vykonali jakoukoliv
zkoušku lovecké upotřebitelnosti a při veterinární prohlídce uznáni
zdravými a způsobilými.
Při veterinární prohlídce předloží vůdce doklad o platném
očkování proti vzteklině. Očkování nesmí být mladší 1 měsíce. Je
nepřípustné, aby se k veterinární přejímce dostavil vůdce bez psa.
Po přejímce a veterinární prohlídce vyloučí vrchní rozhodčí
ze zkoušek
a) psy, jejichž původ a totožnost není možné dokázat průkazem
původu
b) psy, kteří jsou v majetku vůdců, kterým bylo rozhodnutím
disciplinárních orgánů uloženo disciplinární opatření na úseku
výcviku
c) psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a
zesláblé
d) feny březí více jak 30 dnů, feny do 6 týdnů po porodu a háravé
feny, které nemohou být zásadně připuštěny na zkoušky ani ve
zvláštní skupině, ani zkoušeny jako poslední
Po dohodě s pořadateli se zkoušek účastní maximálně 24 psů.
20 účastníků z ČR a 4 místa jsou rezervována pro zahraniční
účastníky.


Zastoupení plemen účastníků z ČR je následující:
7 anglických kokršpanělů
7 anglických špringršpanělů
5 welššpringršpanělů
1 německý křepelák


Při určování pořadí nominace v případě zvýšeného zájmu o
účast na MMŠ se vychází z celkového součtu bodů získaných na
zkouškách slídičů (PZ, BZ, LZ, SVP, VZ). Pokud psi absolvovali
některé zkoušky vícekrát, započítávají se absolvované zkoušky
pouze jedny s nejvyšším počtem bodů. MMŠ může pes
absolvovat pouze dvakrát. Zahraniční účastníci startují v pořadí
došlých přihlášek.
Pokud bude u některých plemen zájem nižší, bude celkový
počet doplněn o psy s nejvyšším počtem bodů a to bez rozdílu
plemen. Obdobně bude postupováno při nižším zájmu zahraničních
účastníků (nebude-li stanoveno jinak).
V případě vyššího zájmu vůdců o účast budou
upřednostňováni zájemci z řad členů KCHLS a chovatelů v KCHLS.
Zájemci z ČR zašlou přihlášku na tiskopisu běžně
používaném k přihlášení na zkoušky, který obdrží na OMS ve svém
bydlišti, nebo si jej stáhnou ze stránek KCHLS na adrese
www.kchls.cz, nejpozději do 25. srpna příslušného roku výcvikáři
KCHLS. K přihlášce přiloží fotokopii průkazu původu psa a
soudcovských tabulek z absolvovaných zkoušek slídičů. Výcvikář
provede případný výběr na základě shora uvedených kriterií a do 1.
září předloží nominaci ke schválení výboru KCHLS, který rozhodne
o startovní listině. Přijatým účastníkům výcvikář zašle potvrzení o
přijetí přihlášky s výzvou k zaplacení startovného. Kopii uhrazené
složenky účastníci předloží při presenci před zahájením memoriálu.


Ustanovení o zkušebních disciplinách MMŠ
Disciplina č.2 – hlasitost – neměl-li pes během 20 minutového slídění
možnost prokázat hlasitost musí dostat příležitost prokázat ji
v prodlouženém slídění po přezkoušení všech disciplin. Hlasitost
prokázaná na klubových zkouškách může být se souhlasem vrchního
rozhodčího převzata.
Disciplina č.6 – nahánění – zkouší se 2x10 minut ve dvou různých
lečích. Při hodnocení lze používat známky 3,5;2,5 apod.
aritmetickým průměrem se vypočítá výsledná známka. Je-li jedno
nahánění rozhodčími posouzeno jako z odložení a jedno od nohy, pro
výslednou známku se použije koeficient 8.
Disciplina č. 9 - dohledávka a přinášení pernaté - dohledávka se
provede hned po ukončení slídění na vzdálenost 50 kroků
Disciplina č. 11 – vlečka se srstnatou zvěří – pro kokršpaněly bude
použit divoký nebo domácí králík, případě zajíc velikosti králíka, pro
ostatní plemena zajíc (výjimečně lze použít vyspělého králíka). Délka
vleček bude 400 kroků.
Disciplina č. 14 – přinášení kachny z hluboké vody – vůdce stojí se
psem tak, aby pes neviděl vhazování kachny na zrcadlo. Na pokyn
rozhodčího imituje vůdce skutečný lov a rozhodčí současně vhodí
kachnu do vody. Potom je pes vypuštěn a vyzván k práci
Disciplina č. 18 – práce na pobarvené stopě – dráhy budou položeny
kapáním vepřové krve z láhve přes větvičky vložené do jejího hrdla
nebo z lahve z umělé hmoty se šroubovacím uzávěrem s dírkou vždy
před setměním předcházejícího dne v délce 500 - 600 kroků.
Nejlepší jedinec, který docílí I.ceny dle zkušebního řádu pro
všestranné zkoušky slídičů, může obdržet osvědčení o čekatelství
mezinárodního šampiona práce CACIT. Druhý nejlepší jedinec při
splnění stejných podmínek res.CACIT - CERTIFICAT
D'AMPTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE
TRAVAILLE.
Dále vždy první dva jedinci v pořadí každého plemene v I.ceně
dle zkušebního řádu pro všestranné zkoušky slídičů mohou obdržet
osvědčení o čekatelství národního šampiona práce CACT a
res.CACT - CERTIFICAT D'AMPTITUDE AU CHAMPIONAT
NATIONAL DE TRAVAILLE.


Odlišnosti posuzování jednotlivých disciplin od
zkušebního řádu pro všestranné zkoušky loveckých
slídičů

Způsob posuzování se oproti zkušebnímu řádu pro všestranné
zkoušky slídičů zpřísňuje takto:
Disciplina č. 6 – nahánění – přijde-li pes po vypuštění k nahánění
z odložení nejdříve do menší vzdálenosti k vůdci než je polovina
původní vzdálenosti mezi vůdcem a místem odložení a pak teprve
vběhne do leče, hodnotí se nahánění jako od nohy.
Disciplina č. 9 - dohledávka a přinášení pernaté – vůdce při
dohledávce může povzbuzovat, event. ovládat psa povely k hledání,
jakmile však pes nalezne zvěř a je prokazatelně u ní, vůdce již nesmí
dát žádný ani tichý či vizuelní povel, stojí na místě a čeká na
přinesení zvěře. Za přímočaré přinesení se považuje přijde-li pes se
zvěří k vůdci a usedne před vůdce tak (v úhlu 180°), aby vůdce mohl
s jedním nakročením zvěř psu odebrat. Žádný povel nesmí vůdce dát
ani před usednutím – prstem, krčení nohou v kolenou, přešlapování
na místě apod. vše jsou chyby. Za chybu je rovněž považováno
oběhne-li pes se zvěří kolem vůdce i přílišné otálení psa při
ověřování zvěře před přinesením.
Disciplina č. 10 - dohledávka a přinášení srstnaté – způsob
provedení discipliny se posuzuje obdobně jako dohledávka a
přinášení pernaté.
Disciplina č. 11 – vlečka se zvěří srstnatou – na známku 4 se
vyžaduje sledování vlečky, okamžité uchopení zvěře na konci vlečky a
přímočaré přinesení. Za přímočaré přinesení se považuje přijde-li
pes se zvěří k vůdci a usedne před vůdce tak (v úhlu 180°), aby vůdce
mohl s jedním nakročením zvěř psu odebrat. Před usednutím nesmí
vůdce dát žádný povel – prstem, krčení nohou v kolenou,
přešlapování na místě apod. vše jsou chyby. Za chybu je rovněž
považováno, oběhne-li pes se zvěří kolem vůdce i přílišné otálení psa
při ověřování zvěře před přinesením.
Disciplina č. 12 – vlečka se zvěří pernatou – způsob provedení
discipliny se posuzuje obdobně jako vlečka se zvěří srstnatou.
Disciplina č. 13 – přinášení kachny z hluboké vody – jakmile pes
vystoupí se zvěří na břeh, vůdce již nesmí dát žádný ani tichý či
vizuelní povel, stojí na místě a čeká na přinesení zvěře. Za přímočaré
přinesení se považuje přijde-li pes se zvěří k vůdci a usedne před
vůdce tak (v úhlu 180°), aby vůdce mohl s jedním nakročením zvěř
psu odebrat. Žádný povel nesmí vůdce dát ani před usednutím –
prstem, krčení nohou v kolenou, přešlapování na místě apod., vše
jsou chyby. Za chybu je rovněž považováno oběhne-li pes se zvěří
kolem vůdce i nevezme-li kachnu ihned jakmile k ní připlave.
Disciplina č. 15 – dohledávka kachny pohozené v rákosí - způsob
provedení discipliny se posuzuje obdobně jako dohledávka a
přinášení pernaté.
Jakmile pes obdrží za nesplněnou disciplinu známku 0 soutěž
pro něj končí. Obdrží-li pes známku 0 z hlasitosti může pokračovat
v plnění dalších disciplin. Pokud si však známku do konce soutěže
neopraví, obdrží z hlasitosti 0 a umístí se ve III. ceně.
Při plnění jednotlivých disciplin je využívána výhradně zvěř
připravená pořadateli.


Podmínky pro pořadatele
1. Pro zkoušky musí být k dispozici takové prostory
(honitby) s dostatkem zvěře, které zajistí jejich hladký
průběh v rozumné dostupnosti od centra zkoušek (stejné
podmínky pro všechny psy při plnění jednotlivých
disciplin)
2. Je vhodné, aby pořadatel měl možnost uspořádat
slavnostní zahajovací ceremoniál na vhodném místě,
které by důstojně korespondovalo s významem soutěže
(nádvoří zámku apod.)
3. Možnost ubytování cca 30 rozhodčích a hostů
4. Možnost ubytování cca 50 účastníků včetně psů
5. Možnost uspořádání společenského večera včetně
slavnostní večeře pro cca 100 účastníků
6. Možnost stravování a občerstvení na všech místech
konání zkoušek
7. Zabezpečení vozidla pro vrchního rozhodčího
8. Zabezpečení vhodného dopravního prostředku pro větší
přesuny účastníků (mikrobus apod.)
9. Zabezpečení veterinární služby po dobu konání soutěže


Tento Statut byl schválen výborem KCHLS na jednání dne 10. srpna
2011.
Za správnost: Ing. Jan Horyna, výcvikář KCHLS